Monoklinisk ammoniumparatungstate(APT)

Ammonium Paratungstate Bild

Värmen för den termiska sönderdelningen av monoklinisk ammoniumparatungstate, (NH4) 10H2W12O42 • 4H20, mättes i en HT-1000 mikrokalorimeter med användning av tre-stegs kalorimetri och lämplig termokemisk cykel. Standard-entalpien för den termiska sönderdelningsreaktionen vid 298,15 K och standard-entalpyen vid bildning vid 298,15 K för monoklinisk ammoniumparatungtillstånd erhölls för att vara (430,1 ± 10,2) kJ • mol-1 och - (13 423,7 ± 14,8) kJ • mol-1, respektive

Den termiska sönderdelningen av monoklinisk ammoniumparatungstate (APT) och amorft ammoniummetatungstate (AMT) har studerats över temperaturområdet 20 till 500 ° C med användning av termogravimetri, utvecklad gasanalys, röntgendiffraktionsanalys, differential-termisk analys och avsökningselektron mikroskopi. En sönderdelningsmekanism som postulerar bildningen och efterföljande sönderdelning av olika lägre förhållanden av tungstater föreslås och substantieras av experimentdata.