Ammoniumparatungstate (APT) Produktion

Ammonium Paratungstate Bild

APT tillverkas genom att separera volfram från malmen. När ammoniumparatungsstaten är framställd upphettas den till dess sönderdelningstemperatur, 600 ° C. Vänster är WO 3 , volframoxid. Vid den tidpunkten upphettas oxiden i en väteatmosfär, vilket reducerar volframen till pulver och lämnar vattenånga. Därifrån kan volframmetallpulvret smälta till några olika saker, från tråd till barer till andra former.

När man koncentrerar en ammoniaklösning av tungstursyra (dvs vattenhaltig WO 3 ) är den erhållna produkten ammoniumparatungstate. Under 50 ° C bildas henahydratet, medan när lösningstemperaturen är över 50 ° C bildas pentahydratet eller heptahydratet. Den förra kristalliseras som tricliniska plattor eller prismor, medan den senare som pseudorhombiska nålar. Om en kalcinerad WO 3 används, är återflöde av ammoniaklösningen lämplig för att påskynda upplösningen av oxiden. &Nbsp;

Ammoniumparatungstate (NH4) [H2W12O42] .4H2O är den viktigaste föregångaren för majoriteten av volframprodukter. Undantag är bara produkter av smältmetallurgi och Menstrum WC producerad direkt från malmkoncentrat. Alla andra intermediärer såsom volframtrioxid, volframblåoxid, wolframsyra och ammoniummetatungstate kan härledas från ammoniumparatungstate (APT), antingen genom termisk sönderdelning eller kemisk omvandling.