Ammonium Paratungstate Molecular Graph

Ammonium ParatungstatePicture

APT kommer att ha former av kristall under olika kristallisationsbetingelser, såsom:
1.3(NH4)2O-7WO3-6H2O ;
2.5(NH4)2-12WO3-5H2O;
3.5(NH4)2O-12WO3-5H2O;
4.5(NH4)2O-12WO3-11H2O

Ammonium paratungstate molecular graph is like bellow:

ammonium paratungstate molekylär grafammonium paratungstate molekylär graf

I kemisk grafteori och i matematisk kemi är en molekylär graf eller kemisk graf en representation av strukturformeln för en kemisk förening i form av grafteori. En kemisk graf är ett märkt diagram vars vinklar motsvarar atomernas atomer och kanterna motsvarar kemiska bindningar. Dess knutpunkter är märkta med de olika motsvarande atomen och kanterna är märkta med typerna av bindningar. För särskilda ändamål kan någon av märkningarna ignoreras.

Molekylära grafer kan skilja mellan strukturella isomerer, föreningar som har samma molekylformel men icke-isomorfa grafer - som isopentan och neopentan. Å andra sidan innehåller molekylgrafen normalt ingen information om bindningarnas tredimensionella arrangemang och kan därför inte särskilja mellan konformationsisomerer (såsom cis- och trans-2-buten) eller stereoisomerer (såsom D- och L -glyceraldehyde).