paratungstate ammonium trực tràng

Ammonium Paratungstate Picture

Trong quá trình luyện kim vonfram, ammonium paratungstate là nguyên liệu thô trung gian cần thiết. Khi kết tinh ammonium paratungstate từ dung dịch, ammonium paratungstate orthorhombic có thể thu được khi nhiệt độ dưới 323K. Khi nhiệt độ cao hơn 323K, thu được ammonium paratungstate monoclinic. Trong sản xuất công nghiệp, APT monoclinic là sản phẩm được nhìn thấy phổ biến nhất.

đến khi nhiệt độ đạt 755K, nó sẽ tạo ra WO3. Phương trình hóa học:
(NH4)10H2W12O40•10H2O = 12WO3 + 10NH3 + 12H2O