Tài sản hóa chất Amoni Paratungstate

Ammonium ParatungstatePicture

Tính chất hóa học của ammonium paratungstate (APT) được thực hiện thông qua phản ứng hóa học. Tính chất hóa học của vật liệu bao gồm: độ axit, độ kiềm, quá trình oxy hóa, khử, ổn định nhiệt và các tính chất khác, tính chất hóa học và thay đổi là đặc tính vốn có của tất cả các chất.

    

Tính chất hóa học của Ammonium Paratungstate

Phân hủy nhiệt: Sự phân hủy nhiệt của ammonium paratungstate là tính ổn định nhiệt của nó; APT thể hiện tính chất hóa học hoạt động khi được làm nóng đến 220-280 ° C và sẽ dễ dàng bị phân hủy. Nó sẽ mất một phần amoniac và nước khi được đun nóng đến 220 ~ 280oC và chuyển vào ammonium metatungstate (AMT); khi được làm nóng đến nhiệt độ 600oC hoặc cao hơn, APT sẽ mất hết amoniac và nước và trở thành trioxide vonfram màu vàng (WO 3 ). Tính dễ cháy: Không dễ cháy.
Tính ổn định: Ổn định trong nước và rượu, và hòa tan trong dung dịch kiềm và nước amoniac.

Thuộc tính hóa học là bất kỳ tính chất nào của vật liệu trở nên rõ ràng trong hoặc sau phản ứng hóa học; nghĩa là, bất kỳ chất lượng nào chỉ có thể được thiết lập bằng cách thay đổi nhận dạng hóa học của một chất. Nói như vậy, tính chất hóa học có thể được xác định chỉ bằng cách xem hoặc chạm vào chất đó; cấu trúc bên trong của chất phải bị ảnh hưởng rất lớn vì tính chất hóa học của nó cần được nghiên cứu. Khi một chất đi theo phản ứng hóa học, các tính chất sẽ thay đổi mạnh mẽ, dẫn đến thay đổi hóa học. Tuy nhiên, một tài sản xúc tác cũng sẽ là một tài sản hóa học.

Tính chất hóa học có thể tương phản với tính chất vật lý, có thể được phân biệt mà không thay đổi cấu trúc của chất. Tuy nhiên, đối với nhiều tính chất trong phạm vi hóa học vật lý và các ngành khác ở ranh giới giữa hóa học và vật lý, sự khác biệt có thể là vấn đề của quan điểm của nhà nghiên cứu. Tính chất vật liệu, cả vật lý và hóa học, có thể được xem là giám sát; tức là, thứ yếu với thực tế cơ bản. Một số lớp giám sát [cần làm rõ] là có thể.