Nội dung Ammonium Paratungstate (APT)

Ammonium Paratungstate Picture

Phân tích ammonium paratungstate (APT) như sau:

Cấp

APT - 0

Tạp chất(%Max.)

WO3Nội dung(≥%)

88.5

Thành phần

Max

Thành phần

Max

Al

0.0005

Na

0.0010

As

0.0010

Ni

0.0005

Bi

0.0001

K

0.0010

Ca

0.0010

P

0.0007

Cd

0.0010

Pb

0.0001

Cr

0.0010

S

0.0008

Co

0.0010

Sb

0.0005

Cu

0.0003

Si

0.0010

Fe

0.0010

Sn

0.0002

Mg

0.0005

Ti

0.0010

Mn

0.0005

V

0.0010

Mo

0.0020

Mất mát

11.5