đồ thị phân tử amoni paratungstate

Ammonium ParatungstatePicture

APT sẽ có các dạng tinh thể trong các điều kiện kết tinh khác nhau, chẳng hạn như:
1.3(NH4)2O-7WO3-6H2O ;
2.5(NH4)2-12WO3-5H2O;
3.5(NH4)2O-12WO3-5H2O;
4.5(NH4)2O-12WO3-11H2O

Đồ thị phân tử amoni paratungstate giống như dưới đây:

đồ thị phân tử amoni paratungstateđồ thị phân tử amoni paratungstate

Trong lý thuyết đồ thị hóa học và trong hóa học toán học, đồ thị phân tử hoặc đồ thị hóa học là một đại diện cho công thức cấu trúc của một hợp chất hóa học theo lý thuyết đồ thị. Đồ thị hóa học là đồ thị có nhãn có các đỉnh tương ứng với các nguyên tử của hợp chất và các cạnh tương ứng với các liên kết hóa học. Các đỉnh của nó được dán nhãn với các loại nguyên tử và cạnh tương ứng được dán nhãn bằng các loại liên kết. Đối với các mục đích cụ thể, bất kỳ nhãn nào cũng có thể bị bỏ qua.

Đồ thị phân tử có thể phân biệt giữa các đồng phân cấu trúc, các hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng đồ thị không đẳng hình - như isopentane và neopentane. Mặt khác, đồ thị phân tử thường không chứa bất kỳ thông tin nào về sự sắp xếp ba chiều của các liên kết và do đó không thể phân biệt giữa các đồng phân hình dạng (như cis và trans 2-butene) hoặc các đồng phân lập thể (như D- và L -glyceraldehyd).