Phương pháp tinh chế hóa học cổ điển Sản xuất Ammonium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Phương pháp tinh chế hóa học cổ điển để điều chế ammonium paratungstate (APT) có một quá trình dài, trải qua quá trình tinh chế natri tungstate thô, sản xuất axit tungstic từ natri tungstate và sau đó thu được ammonium tungstate APT bằng quá trình kết tinh bay hơi, với quá trình như dưới đây:

1. Chuyển vonfram sang pha lỏng dưới dạng natri tungstate (Na 2 WO 4 ) từ vonfram đậm đặc bằng natri cacbonat (NaCO 3 ) và sau đó tiếp tục lọc, lọc, quá trình lọc áp suất để thu được dung dịch natri tungstat thô, các phương trình phản ứng như sau:
Na2CO3+FeWO4=FeO↓+ Na2WO4+CO2
Na2CO3+MnWO4=MnO↓+ Na2WO4+CO2↑;
2. Thêm dung dịch canxi clorua (CaCl 2 ) sau khi dung dịch natri tungstate thô được tinh chế để lắng đọng canxi tungstate (CaWO 4 ), đó là scheelite nhân tạo, phản ứng là như sau:
Na 2 WO 4 + CaCl 2 = CaWO 4 ↓ + 2NaCl
3. Phân hủy scheelite nhân tạo bằng axit để thu được axit tungstic, sau đó thêm nước amoniac để hòa tan và lấy dung dịch ammonium tungstate, là loại ammonium tungstate công nghiệp, phản ứng như sau:
CaWO 4 + 2HCl = H2WO 4 + CaCl 2 H 2 WO 4 + 2NH 4 OH = (NH 4 ) 2 WO 4 + 2H 2 O
4. Bốc hơi và kết tinh dung dịch amoni tungstat để lấy APT.