Monoclinic Ammonium Paratungstate (APT)

Ammonium Paratungstate Picture

Nhiệt của quá trình phân hủy nhiệt của ammonium paratungstate monoclinic, (NH4) 10H2W12O42 • 4H2O, được đo bằng máy đo vi lượng HT-1000 bằng cách sử dụng nhiệt lượng kế ba bước và chu trình nhiệt hóa phù hợp. Entanpi tiêu chuẩn của phản ứng phân hủy nhiệt ở 298,15 K và entanpy tiêu chuẩn của sự hình thành ở 298,15 K đối với trạng thái monatlinic ammonium paratung thu được là (430,1 ± 10,2) kJ • mol- 1 và - (13 423,7 ± 14,8) mol-1, tương ứng.

Sự phân hủy nhiệt của ammonium paratungstate (APT) và ammonium metatungstate vô định hình (AMT) đã được nghiên cứu trong phạm vi nhiệt độ 20 đến 500oC bằng cách sử dụng phương pháp đo nhiệt, phân tích khí tiến hóa, phân tích nhiễu xạ tia X kính hiển vi. Một cơ chế phân rã trong đó quy định sự hình thành và phân tách tiếp theo của các tungstate tỷ lệ thấp khác nhau được đề xuất và chứng minh bằng dữ liệu thực nghiệm.