Phương pháp điện phân Sản xuất Ammonium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Phương pháp điện phân để chuẩn bị ammonium paratungstate (APT) là một cách để sản xuất APT có độ tinh khiết cao, sử dụng điện thay vì thuốc thử hóa học và một quy trình đáp ứng các yêu cầu của cả bảo vệ kinh tế và môi trường. Phân hủy natri tungstate (Na 2 WO 4 ) thành natri hydroxit (NaOH) và axit tungstic bằng phương pháp điện phân là bước quan trọng nhất trong sản xuất paratungstate ammonium thu hồi và tái sử dụng các ion natri (Na + ) trong bất kỳ nồng độ dung dịch NaOH nào.

Các quy trình của phương pháp điện phân sản xuất ammonium paratungstate (APT) như sau:
1. Lọc và hòa tan chất thải vonfram hoặc vonfram đậm đặc để thu được dung dịch natri tungstate (Na 2 WO 4 );
2. Dung dịch Na 2 WO 4 được thực hiện điện phân để thu được natri hydroxit (NaOH) và axit tungstic;
3. Axit hóa và dung môi chiết phức hợp axit tungstic, sau đó tách bằng nước trong buồng làm sạch;
4. Thêm nước amoniac để tái cấu trúc phức hợp vonfram thành dung dịch nước, sau đó kết tinh APT.