Amatium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Thành phần chi phí còn được gọi là cấu trúc chi phí, nó có nghĩa là chi phí tỷ lệ chiếm một phần tổng chi phí như nhân lực, nguyên liệu, đất đai, máy móc thiết bị, thông tin, đường tiếp cận, công nghệ, năng lượng, vốn, quan hệ kinh doanh, chất lượng quản lý, v.v. .

Thành phần chi phí phản ánh đặc điểm sản xuất của sản phẩm. Từ tỷ lệ chi phí khác nhau, đôi khi chi phí lao động chiếm một phần lớn, đôi khi nguyên liệu thô, hoặc có thể là chi phí điện, khấu hao cho việc chiếm dụng thiết bị. Cơ cấu chi phí cũng bị ảnh hưởng phần lớn bởi sự phát triển công nghệ, loại hình sản xuất và quy mô.

Thành phần chi phí ammonium paratungstate chủ yếu bao gồm nguyên liệu thô (quặng vonfram), nguyên liệu phụ trợ, năng lượng, chi phí lao động và doanh thu thuế. Trong đó, nguyên liệu thô chiếm phần lớn nhất khoảng 60%. Kết quả là, giá nguyên liệu chảy vào ảnh hưởng đến giá paratungstate ammonium.