Độ hòa tan Amoni Paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Độ hòa tan của amoni paratungstate thường có nghĩa là độ hòa tan trong nước, APT tan ít trong nước và độ hòa tan nhỏ hơn 2% ở 20oC, trong khi với nhiệt độ tăng, độ hòa tan APT sẽ tăng nhẹ.

Độ hòa tan được ký kết là S, chất lượng của chất tan rắn trong 100g dung môi khi đạt độ bão hòa ở nhiệt độ nhất định, đó là độ hòa tan của chất trong dung môi này. Độ hòa tan của chất thuộc về tính chất vật lý. Hơn nữa, trong các trường hợp không xác định, nói chung, nó đề cập đến độ hòa tan trong nước.

Một chất có bị hòa tan hay không và khả năng hòa tan phụ thuộc vào tính chất (tham khảo dung môi và chất tan) của vật liệu một mặt; mặt khác, nó liên quan đến các điều kiện bên ngoài như nhiệt độ, áp suất, loại dung môi, v.v. Ngoài ra, độ hòa tan bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhiệt độ, và độ hòa tan của hầu hết các vật liệu rắn được tăng lên khi nhiệt độ tăng; trong khi độ hòa tan của các chất khí là trái ngược, giảm khi tăng nhiệt độ.