Amoni Paratungstate (APT) Canxi

Ammonium Paratungstate Picture

APT nung trong quá trình thay đổi không khí: T ≥ 240 ℃, dưới dạng ammonium metatungstate (AMT)
300 ~ 350 ℃, đồng vonfram amoni ATB
400oC, WO hình lục giác 3
500oC, trioxide vonfram tinh thể triclinic

Độ tinh khiết của APT, kết tinh của di truyền
Nhiệt độ nung, tốc độ có ảnh hưởng đáng kể đến các tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm

Nhiệt độ nung càng cao, kích thước hạt thô càng thu được WO 3
Làm nóng nhanh, diện tích bề mặt riêng lớn hơn
Làm nóng chậm, kết tinh hoàn hảo, diện tích bề mặt riêng nhỏ hơn