แอมโมเนียม Paratungstate SEM Micrograph

แอมโมเนียม

แอมโมเนียม paratungstate SEM micrograph เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการสแกนโครงสร้างจุลภาคของแอมโมเนียม paratungstate (APT) โดยการสแกนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) และตามข้อกำหนดที่แตกต่างกัน SEM อนุญาตให้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยการปรับขยายหรือแคบ

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เป็นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดหนึ่งที่สร้างภาพตัวอย่างโดยการสแกนด้วยลำแสงอิเล็กตรอนที่โฟกัส อิเล็กตรอนมีปฏิสัมพันธ์กับอะตอมในตัวอย่างทำให้เกิดสัญญาณต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศและองค์ประกอบของพื้นผิวตัวอย่าง โดยทั่วไปแล้วลำแสงอิเล็กตรอนจะถูกสแกนในรูปแบบการสแกนแรสเตอร์และตำแหน่งของลำแสงจะถูกรวมเข้ากับสัญญาณที่ตรวจพบเพื่อสร้างภาพ SEM สามารถบรรลุความละเอียดได้ดีกว่า 1 นาโนเมตร สามารถสังเกตชิ้นงานได้ในสุญญากาศสูงในสภาวะสูญญากาศต่ำในสภาพเปียก (ในสภาพแวดล้อม SEM) และในช่วงอุณหภูมิแช่แข็งหรืออุณหภูมิสูง.

แอมโมเนียม paratungstate SEM micrographแอมโมเนียม paratungstate SEM micrograph แอมโมเนียม paratungstate SEM micrograph

แอมโมเนียม paratungstate SEM micrographแอมโมเนียม paratungstate SEM micrograph แอมโมเนียม paratungstate SEM micrograph